Spinach, egg, tomato, turkey, avocado, red onion, gorgonzola, hot bacon dressing.