Spinach, egg, tomato, turkey, avocado, red onion, gorgonzola & hot bacon dressing.